Site Overlay

ป้ายเชฟรอน หมุด 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

การทำป้ายเชฟรอน การทำป้ายเชฟร่อน การทำป้ายเตือนทางโค้ง การทำป้ายเตือนแนวทางโค้ง การทำป้ายไฟเชฟรอน LED การทำป้ายเชฟรอน LED การทำป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบ การทำป้ายเชฟร่อนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ การทำป้ายเชฟรอน solar cell การทำป้ายเชฟร่อน solar cell การทำป้ายเตือนทางโค้ง solar cell ป้ายเตือนแนวทางโค้ง solar cell ป้ายไฟเชฟรอน LED solar cell ป้ายเชฟรอน LED solar cell ป้ายเชฟรอนแบบมีไฟกระพริบ solar cell ป้ายเชฟร่อนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเชฟร่อนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเชฟรอนส่งออกไปประเทศกัมพูชา ป้ายเชฟร่อนส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ ป้ายเชฟรอน solar cell ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ป้ายเชฟร่อน solar cell ส่งออกไปประเทศกัมพูชา น้ำยาไพรเมอร์จำนวน 300 ปี๊ป ไฟกระพริบส่งออกไปประเทศกัมพูชา น้ำยาไพรเมอร์ส่งออกไปประเทศกัมพูชา แท็คโค้ดส่งออกไปประเทศกัมพูชา น้ำยาไพรเมอร์จำนวน 300 ปี๊ป ส่งออกไปประเทศกัมพูชา หมุด 3m ส่งออกไปประเทศกัมพูชา solar-warning-sign-tackcoat-3m-road-stud-and-traffic-cone-export-to-cambodia-31 กรวยจราจรจำนวน 120 ใบ กรวยจราจร หมุดสะท้อนแสง 3m ส่งออกไปประเทศกัมพูชา แท็คโค้ดจำนวน 300 ปี๊ป หมุดลูกแก้ว 360 องศาส่งออกไปประเทศกัมพูชา หมุดติดถนน 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบ ลูกแก้ว 360 องศา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา กรวยจราจรจำนวน 120 ใบ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา หมุดมีเดือย 3m ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ป้ายเชฟรอน หมุดติดถนน 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบ ลูกแก้ว 360 องศา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายละเอียดป้ายเชฟรอน หมุด 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบส่งออกไปประเทศกัมพูชา

  1. ป้ายเชฟรอน SOLAR CELL 40 x 55 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
  2. ไฟกระพริบ SOLAR CELL สีเหลือง 300 มิลลิเมตร 10W ยูแคลมป์ จำนวน 8 ชุด
  3. เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 30 ปี๊ป
  5. หมุด 3M มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 800 ตัว
  6. หมุดลูกแก้ว 360 องศา สีขาว จำนวน 200 ตัว
  7. กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร จำนวน 120 ใบ
    • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายเชฟรอน หรือป้ายเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรวยจราจร ไฟกระพริบ และจำหน่ายหมุด 3m สอบถามราคาป้ายเชฟรอน ราคาหมุดสะท้อนแสง 3m ราคากรวยจราจร และราคาไฟกระพริบได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเชฟรอน หมุด 3m กรวยจราจร และไฟกระพริบ