Site Overlay

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ป้ายเขตก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง / ป้ายสีส้ม-ดำ (รหัส ตก.)


ขนาดป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
รหัส ตก-1 ถึง ตก-24 มีขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนสำรวจทาง (ตก-1) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.

ป้ายเตือนสำรวจทาง (ตก-1) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตก-2) หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตก-2) หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ

ป้ายเตือนคนทำงาน (ตก-3) หมายถึง ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

ป้ายเตือนคนทำงาน (ตก-3) หมายถึง ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน (ตก-4) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน (ตก-4) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ

ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย (ตก-5) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย (ตก-5) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา (ตก-6) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา (ตก-6) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-7) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-7) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-8) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-8) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-9) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-9) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-10) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-10) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-11) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-11) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-12) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-12) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-13) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-13) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-14) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-14) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-15) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-15) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-16) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-16) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-17) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-17) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-18) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-18) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-19) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-19) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-20) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-20) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-21) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-21) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-22) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-22) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-23) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-23) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-24) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตก-24) หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย (ตก-25) หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย (ตก-25) หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตก-26) หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตก-26) หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง