Site Overlay

ป้ายเตือนจราจร สัญลักษณ์จราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
(ป้ายสีเหลือง-ดำ)

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน รหัส ต-1 ถึง ต-60/1, ต-62 และ ต-75

ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย (ต-1) หมายถึง ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย (ต-1) หมายถึง ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งขวา (ต-2) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งขวา (ต-2) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
(ต-3) หมายถึง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
(ต-3
) หมายถึง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
(ต-4) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
(ต-4)
หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
(ต-5) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
(ต-5
) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
(ต-6) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
(ต-6
) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย (ต-7) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย (ต-7) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (ต-8) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (ต-8) หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย (ต-9) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย (ต-9) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (ต-10) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (ต-10) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก (ต-11) หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก (ต-11) หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย (ต-12) หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย (ต-12) หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย (ต-13) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย (ต-13) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา (ต-14) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา (ต-14) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย (ต-15) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย (ต-15) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา (ต-16) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา (ต-16) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย (ต-17) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย (ต-17) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา (ต-18) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา (ต-18) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย (ต-19)

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย (ต-19)

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย (ต-20)

ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย (ต-20)

ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า (ต-21) หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า (ต-21) หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน (ต-22) หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน (ต-22) หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย (ต-23) หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย (ต-23) หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา (ต-24) หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา (ต-24) หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

ป้ายเตือนสะพานแคบ (ต-25) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย

ป้ายเตือนสะพานแคบ (ต-25) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย (ต-26) หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย (ต-26) หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ

ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา (ต-27) หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ

ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา (ต-27) หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ

ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง (ต-28) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ใช้เมื่อ
มีทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงในระดับเดียวกัน โดยไม่มี
เครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง (ต-28) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ใช้เมื่อ
มีทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงในระดับเดียวกัน โดยไม่มี
เครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง (ต-29) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทาง ใช้เมื่อมีทาง
รถไฟตัดผ่านทางหลวงในระดับเดียวกัน โดยมีเครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง (ต-29) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทาง ใช้เมื่อมีทาง
รถไฟตัดผ่านทางหลวงในระดับเดียวกัน โดยมีเครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก (ต-30) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก (ต-30) หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก

ป้ายเตือนทางแคบ (ต-31) หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่มีความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ผ่านไปได้
ป้ายเตือนทางแคบ (ต-31) หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่มีความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางแคบ (ต-31) หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่มีความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางลอดต่ำ (ต-32) หมายถึง ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ มีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ให้รถที่มีความสูงหรือเมื่อรวมความสูงของรถกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ (ต-32) หมายถึง ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ มีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ให้รถที่มีความสูงหรือเมื่อรวมความสูงของรถกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางลอดต่ำ (ต-32) หมายถึง ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ มีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “เมตร” ให้รถที่มีความสูงหรือเมื่อรวมความสูงของรถกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน (ต-33) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นที่สูง โดยมีความลาดชันตามตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน (ต-33) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นที่สูง โดยมีความลาดชันตามตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางลงลาดชัน (ต-34) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และชิดขอบทางด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่องยนต์

ป้ายเตือนทางลงลาดชัน (ต-34) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และชิดขอบทางด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่องยนต์

ป้ายเตือนรถกระโดด (ต-35) หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนรถกระโดด (ต-35) หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ (ต-36) หมายถึง ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ (ต-36) หมายถึง ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง (ต-37) หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง

ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง (ต-37) หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง

ป้ายเตือนทางลื่น (ต-38) หมายถึง ทางข้างหน้ามีผิวทางลื่น ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่น

ป้ายเตือนทางลื่น (ต-38) หมายถึง ทางข้างหน้ามีผิวทางลื่น ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่น

ป้ายเตือนทางร่วน (ต-39) หมายถึง ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง

ป้ายเตือนทางร่วน (ต-39) หมายถึง ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง

ป้ายเตือนระวังหินร่วง (ต-40) หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ

ป้ายเตือนระวังหินร่วง (ต-40) หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ (ต-41) หมายถึง ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอดได้ ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถเมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทาง เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ (ต-41) หมายถึง ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอดได้ ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถเมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทาง เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน

ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย (ต-42) หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร

ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย (ต-42) หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร

ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา (ต-43) หมายถึงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร

ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา (ต-43) หมายถึงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร

ป้ายเตือนออกทางขนาน (ต-44) หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน

ป้ายเตือนออกทางขนาน (ต-44) หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน

ป้ายเตือนเข้าทางหลัก (ต-45) หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก

ป้ายเตือนเข้าทางหลัก (ต-45) หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก

ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย (ต-46) หมายถึง ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย (ต-46) หมายถึง ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางร่วมขวา (ต-47) หมายถึง ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางร่วมขวา (ต-47) หมายถึง ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า (ต-48) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า (ต-48) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ (ต-49) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ (ต-49) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา (ต-50) หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง

ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา (ต-50) หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง

ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย (ต-51) หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง

ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย (ต-51) หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง

ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง (ต-52) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา

ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง (ต-52) หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา

ป้ายเตือนสัญญาณไฟ (ต-53) หมายถึง เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายเตือนสัญญาณไฟ (ต-53) หมายถึง เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า (ต-54) หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า (ต-54) หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54/1

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า (ต-54) หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด

ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า (ต-55) หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า (ต-55) หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55/1

ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า (ต-55) หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน (ต-56) หมายถึง ให้ระวังว่าบริเวณทางข้างหน้าจะมีเส้นทางข้าม หรือเป็นย่านชุมชนที่มีคนข้ามทางเสมอ

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน (ต-56) หมายถึง ให้ระวังว่าบริเวณทางข้างหน้าจะมีเส้นทางข้าม หรือเป็นย่านชุมชนที่มีคนข้ามทางเสมอ

ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก (ต-57) หมายถึง ขี่ให้ระวังว่าทางข้างหน้าจะเป็นเขตสถานการศึกษาซึ่งอาจมีเด็กและผู้ปกครองเดินข้ามถนน หรือมีรถเข้าออกสถานศึกษาดังกล่าว

ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก (ต-57) หมายถึง ขี่ให้ระวังว่าทางข้างหน้าจะเป็นเขตสถานการศึกษาซึ่งอาจมีเด็กและผู้ปกครองเดินข้ามถนน หรือมีรถเข้าออกสถานศึกษาดังกล่าว

ป้ายเตือนระวังสัตว์ (ต-58) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

ป้ายเตือนระวังสัตว์ (ต-58) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ (ต-59) หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า

ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ (ต-59) หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า

ป้ายเตือนระวังอันตราย (ต-60) หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย
ป้ายเตือนระวังอันตราย (ต-60) หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย
ต-60/1

ป้ายเตือนระวังอันตราย (ต-60) หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย

ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ (ต-62) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ (ต-62) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง (ต-61) หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง (ต-61) หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ (ต-62) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ (ต-62) หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-64) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
35 x 98 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-64) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-67) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
35 x 98 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-67) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-65) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
60 x 120 /
90 x 180 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-65) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-68) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
60 x 120 /
90 x 180 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-68) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-69) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
35 x 178 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง (ต-69) ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-70) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
60 x 120 /
90 x 180 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต-70) หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) (ต-63)
60 x 75 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) (ต-63)

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) (ต-66)
60 x 75 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) (ต-66)

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต-72)
60 x 75 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต-72)

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต-73)
60 x 75 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต-73)

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต.71)
45 x 75 ซม.

ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง (ต.71)

ป้ายเตือนสลับกันไป (ต-74)
90 x 110 ซม.

ป้ายเตือนสลับกันไป (ต-74)

ป้ายเตือนสลับกันไป (ต-74/1)
90 x 125 ซม.

ป้ายเตือนสลับกันไป (ต-74/1)