Site Overlay

ป้ายเตือน ป้ายไจราจรป้ายเตือน ป้ายจราจร

เราผลิต และจำหน่ายป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทDiscover Moreป้ายเตือน ป้ายจราจร

ป้ายเตือนจราจร หรือป้ายเตือน (Warning sign) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือจะมีการบังคับใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบางประเภท ทำให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง หรือต้องลดความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

ป้ายเตือนจราจร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด (ป้ายสีเหลือง-ดำ)
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ (ป้ายสีเหลือง-ดำ)
  3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (ป้ายสีส้ม-ดำ)

ดูป้ายจราจรประเภทอื่น ๆ คลิก